کارگاه آموزشی سیستم های نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده

انجمن مهندسان مکانیک ایران (شعبه یزد) طی همکاری آموزشی با گروه مشاوران SSD و با حمایت شرکت شهرک های صنعتی برگزار می نماید: کارگاه آموزشی سیستم های نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده